Ochrana osobných údajov

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Vážený zákazník,

Na spracovanie objednávky je nevyhnutné, aby naša spoločnosť disponovala určitými Vami poskytnutými osobnými údajmi. Vami poskytnuté osobné údaje následne spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Našou povinnosťou vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom je poskytnúť informácie o tom, ako dochádza k ich spracúvaniu a ako dosiahnuť ich bezpečnosť.

Kto spracúva vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,  tel. č. +421 2 3211 1893 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame ?

E-shop
Na vybavenie Vašej objednávky a na súčasné splnenie zákonný povinností, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pre doručenie/na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, kontaktná osoba, tel. č., email.

Reklamácie
Na to, aby dochádzalo k správnemu vybaveniu Vašej reklamácie je nevyhnutné spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, tel. č., email.

Marketing
Na to, aby sme Vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách, poprípade sa na Vás obracať s prieskumom trhu (na webovej stránke www.dobrakava.eu: sekcia ODBER NOVINIEK),  spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, email.

Vernostný program
Na to, aby ste mohli byť registrovaný v našom vernostnom programe, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o  platbách, údaje o počte bodov, kontaktná osoba, tel. č., email. 

Súťaž
Na to, aby ste sa mohli zúčastniť súťaže, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, tel. č., email.

Za akým účelom sú spracúvané Vaše osobné údaje ?

E-shop
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

Účtovníctvo
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom splnenia si našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na agendu účtovníctva.

Evidencia reklamácií
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uplatnenia Vašej reklamácie za účelom jej vybavenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zmluvnej povinnosti.

Marketingová komunikácia
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. V prípade ak si želáte odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel, môžete tak urobiť zaslaním emailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., poprípade písomnou formou na adresu sídla spoločnosti ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov.

Vernostný program
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti vo vernostnom programe, a to najmä na registráciu do vernostného programu, zbieranie údajov o objednávkach a platbách, zbieranie údajov o získaných výhodách a ich využívaní.

Súťaž
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu Vašej účasti na súťaži  a pokiaľ sa stanete výhercom, aj za účelom doručenia ceny.  

Komu Vaše údaje poskytujeme?

Za účelom splnenia si zmluvných povinností poskytujeme vaše osobné údaje dopravcovi, a v prípade reklamácie ich poskytujeme na základe osobitného zákona dopravcovi a dodávateľovi. V prípade existencie sprostredkovateľskej zmluvy, sprostredkovateľovi, v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Účtovníctvo
Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

E-shop
Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Evidencia reklamácii
Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Marketing
Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

Vernostný program
Dokumenty týkajúce sa vernostného programu  sa uchovávajú po dobu využívania vernostného programu danou osobu. Keď požiada o vyradenie z vernostného programu, je potrebné osobné údaje vymazať.

Súťaž
Dokumenty týkajúce sa súťaže sa uchovávajú po dobu jej trvania a osobné údaje o výhercoch po nevyhnutnú dobu pre uplatnenie prípadných nárokov, max. po dobu 5 rokov.

Kam prenášame Vaše osobné údaje?

Za účelom skvalitnenia našich služieb v oblasti marketingovej činnosti spoločnosti, prenášame Vaše osobné údaje v rozsahu meno a email do spoločnosti Elastic Email so sídlom v Kanade. Európska komisia, ako najvyšší výkonný orgán Európskej únie má právomoc určiť, či krajina mimo EÚ ponúka primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Kanada je v zmysle Rozhodnutia Komisia č. 2002/2/EC je jednou z uznávaných krajín, ktorá ponúka primeranú úroveň ochrany osobných údajov. K prenosu osobných údajov do tretích krajín dochádza v súlade s § 48 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nie je niečo v poriadku?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete tak urobiť zaslaním emailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., poprípade písomnou formou na adresu sídla spoločnosti Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.  

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prevádzkovateľ má nastavenú dôslednú heslovú politiku. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje sú zabezpečené antivírovým programom. Osobné údaje spracúvajú len poverené osoby, ktoré sú pravidelne školené o ochrane vašich osobných údajov. Rozsah ich kompetencií vyplýva z pracovnej zmluvy a z pokynov prevádzkovateľa.   

Aké sú zásady spracúvania osobných údajov?

Pri spracovaní osobných údajov dodržiavame nasledovné zásady: 
Zásada zákonnosti osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a osobitne dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb a pri ochrane osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zásada obmedzenia účelu osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nikdy ich nespracovávame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti dbáme na to aby nami spracúvané osobné údaje boli správne, podľa potreby ich aktualizujeme a za týmto účelom máme prijaté primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie uchovávania osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Zásada integrity a dôvernosti osobné údaje vždy spracúvame iba spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti ako prevádzkovateľ pristupujeme zodpovedne k dodržiavaniu základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a vieme tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Aké povinnosti má prevádzkovateľ pred spracúvaním osobných údajov?

Prevádzkovateľ je Vám povinný pred získaním a spracúvaním osobných údajov oznámiť: svoje kontaktné údaje, kontaktné údaje na zodpovednú osobu, v prípade ak prevádzkovateľ musí alebo chce mať ustanovenú zodpovednú osobu, účel spracúvania osobných údajov,informácie o príjemcoch alebo okruhu príjemcov osobných údajov, právny základ spracúvania a zároveň je Vás, ako dotknutú osobu povinný poučiť o Vašich právach.

Akými právami disponujete ako dotknutá osoba v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

Právo na opravu
Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

Právo na vymazanie
Právo na výmaz osobných údajov máte najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť; spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili; Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv; namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch: na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, z dôvodu nášho oprávneného záujmu, vytvárania profilu zákazníka, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov: emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., zaslaním oznámenia na sídlo prevádzkovateľa Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov.

Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.