História spoločnosti
Vznikla v roku 1993 výhradne ako slovenská spoločnosť. S využitím mnohoročných skúseností prináša vo svojej činnosti profesionálnosť, odbornosť, kvalitu a vždy nové trendy odskúšané pod záštitou odborníkov. Momentálne sa spoločnosť ATC stará o zamestnanie pre viac ako 100 ľudí spolu v 9 pobočkách na Slovensku a v Čechách.
 
Vývoj spoločnosti ATC a firemný rozmach postupne napredoval prevádzkovaním nápojových automatov, vývojom a výrobou kávy, či surovín do automatov. Neskôr sa spoločnosť natoľko rozrástla a etablovala na oboch trhoch bývalého Československa, že nastalo rozdelenie spoločnosti do dvoch hlavných divízií pod názvom „coffee service“ a „food service“. 

Spoločnosť napredovala vždy dopredu z vlastného kapitálu a bez účasti akýchkoľvek zahraničných investorov, čo prinieslo zamestnanie a stabilitu mnohým ľuďom ich rodinám nielen z Púchova a Považia ale aj oboch susedných krajín Slovenska a Česka.

Túžba priniesť vždy viac a výnimočného pre zákazníka a konzumenta viedla majiteľov bratov Útlych ďalej až za horizonty bežného a štandardného, čo vyústilo do 1. slovenskej kávovej plantáže v Kolumbii alebo do vlastnej výroby chladených čerstvých cestovín. Na plantáži pod názvom El Colibrí v Kolumbii dohliada ATC na pestovanie, spracovanie a dopravu kávy až do skladov na Slovensku. Výberová káva je u nás pražená, balená a predávaná spotrebiteľom, či už cez internetový obchod dobrakava.eu alebo priamo v srdci Púchova, na mieste rodiska majiteľov - v obchode s názvom Gurmán El Colibrí na Moravskej ulici.

A slogan, ktorý by toto všetko mohol vystihnúť, ba oveľa viac ako úsilie, nadšenie, snahu či investície majiteľov je veľmi jednoduchý: "...to, čo vám chutí!“
Food service
Vývoj, výroba, distribúcia a poradenstvo v oblasti závodného stravovania. Zamerané na školské prevádzky, nemocnice, kúpeľné domy, domovy dôchodcov, reštaurácie, pizzérie, hotely a pod. Pri komunikácii so zákazníkom sa riadi heslom: "...to, čo vám chutí!" a to je predovšetkým základným krédom pri vývoji a tvorbe akýchkoľvek výrobkov, či jedla.
Skladba sortimentu je zložená z čerstvých a trvanlivých výrobkov (chladené a suchý sklad) a obsahuje viac ako 750 položiek. Komunikáciu zabezpečuje prostredníctvom obchodných reprezentantov, centrálneho telemarketingu či priamo kuchárom-prezentátorom. Výhradné zastúpenie značiek:

         
Coffee service
Výroba, vývoj, predaj a dovoz čerstvo praženej a instantnej kávy. Zamerané na starostlivosť a servis zákazníkom, prevádzkovateľov nápojových automatov, profesionálne kaviarne, konečných zákazníkov a všetkých milovníkov kávy a kávových nápojov.

Pestovanie a zber vybraných druhov Arabiky prebieha priamo na našej plantáži El Colibrí v Kolumbii. Plantáž sa nachádza v nadmorskej výške 1900 metrov v oblasti Cauca. Káva z plantáže El Colibrí má charakteristickú a silnú arómu. je zamatovo krémová, delikátna a s bohatou vyváženou sladkou chuťou plnou kvetinovo - ovocných tónov.

Spracovanie zelenej kávy, výroba a dodanie praženej, mletej zrnkovej kávy, instantnej kávy (práškovej, vymrazovanej a aglomerizovanej). Výroba privátnych kávových výrobkov na zákazku.
Výhradné zastúpenie značiek:

                 
 

Company history
It was established in 1993 exclusively as a Slovak company. Using many years of experience, it brings professionalism, expertise, quality and always new trends tested in its activities under the authority of experts. Currently ATC takes care of employment  gives work to more than 100 people together in 9 branches in Slovakia and the Czech Republic.
 
The development of the ATC company and the company's expansion gradually progressed through the operation of vending machines, the development and production of coffee or raw materials for vending machines. Later, the company grew to such an extent and established itself in both markets of the former Czechoslovakia that the company was divided into two main divisions under the names "coffee service" and "food service". The progressive growth and good establishment on both markets of the former Czechoslovakia managed to be divided  into two main divisions under the names "coffee service" and "food service".
 
The company has always made progress from its own capital and without the participation of any foreign investors, which has brought employment and stability to many people and their families not only from Púchov and Považie area but also from both neighboring countries of Slovakia and the Czech Republic.
 
The desire to bring more and more exceptional for the customer and consumer led the owners of the Útly brothers to go beyond the horizons of the ordinary and standard, which resulted in the 1st Slovak coffee plantation in Colombia or in the production of chilled fresh pasta. On a plantation called El Colibrí in Colombia, ATC oversees the cultivation, processing and transport of coffee to warehouses in Slovakia. Selective coffee is roasted, packaged and sold to consumers, either through the online shop dobrakava.eu or right in the heart of Púchov, at the place of birth of the owners - in a store called Gurmán El Colibrí on Moravská street.

And the slogan that could capture all this  much more than the effort, enthusiasm effort or investment of the owners is very simple: "... the taste you love!"
 
Food service
Development, production, distribution and consulting in public catering. Focused on schools, hospitals, spa, retirement homes, HoReCa etc. When While communicating with the customer, it is guided by the motto: "... the taste you love!" and this is above all the general credo in the development and creation of any products or food. The composition of the assortment consists of fresh and durable products (chilled food and ambient) and contains more than 750 items. It provides communication through sales representatives, central telemarketing or directly to chef-presenters. Exclusive representation of brands:

         
 
Coffee service
Production, development, sale and import of freshly roasted and instant coffee. Aimed at the care and service of customers, vending machine operators, professional cafes, end customers and all lovers of coffee and coffee drinks.
 
The cultivation and collection of selected varieties of Arabica takes place directly on our plantation El Colibrí in Colombia. The plantation is located at an altitude of 1900 meters in the Cauca area. Coffee from the El Colibrí plantation has a characteristic and strong aroma. Is velvety, creamy, delicate and with a rich balanced sweet taste full of floral - fruit tones.
 
Green coffee processing, production and delivery of roasted, ground coffee beans, instant coffee (spray dried, freeze dried and agglomerated). Production of private coffee products (labels) to order.
Exclusive representation of brands: